Tag Archives: یک گروه دموکرات

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک
دکتر هولیس گلیسر، نکات مفیدی ر مورد ساختن گروه‏های دموکراتیک که مستقل و خود مختار هستند، ارائه می‏کند. او ارتباطات، رهبری و تعارض را در این مطلب مورد بحث قرار می‏دهد. Read more
Share This